loader image

Menedżer IT

słowa kluczowe: zarządzanie, agile, IT
agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

Październik 2023
agsdi-wallet

Cena

2900 zł / semestr
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 192 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 03.06.23

stacjonarny

STUDIA PODYPLOMOWE

Menedżer IT to jeden z najlepszych zawodów jaki możesz wybrać!

Kierownicy IT są poszukiwani na rynku pracy, zazwyczaj pracują w ciekawych projektach i świetnie zarabiają! To jeden z tych zawodów, przed którym bez wątpienia stoi świetlana przyszłość. Na zajęciach spotkasz się z doświadczonymi menedżerami, liderami zespołów w firmach softwarowych, kierownikami projektów IT oraz ekspertami z obszaru zarządzania procesami i utrzymania systemów. Prowadzący zdradzą Ci tajniki tego zawodu, przestrzegą przed pułapkami jakie mogą na Ciebie czekać i podpowiedzą gdzie warto szukać najlepszej posady. Te studia to naprawdę świetny wybór!

Menedżer IT

Informacje o kierunku

Studia skierowane są do osób które:

 • są specjalistami IT i myślą o dalszym rozwoju i awansie,
 • właśnie zostały menedżerami IT i próbują się wdrożyć do nowej pozycji,
 • menedżerów działów innych niż IT, którzy chcą stać się menedżerami w dziale IT,
 • obecnych menedżerów IT którzy szukają nowych inspiracji i chcą poznać nowe trendy.

Studia również stanowią forum wymiany doświadczeń z praktykami z branży IT.

BLOK KOMPETENCYJNY

IT i utrzymanie infrastruktury

Przedmioty
Wprowadzenie do zarządzania IT w przedsiębiorstwie

Klasyczne i zwinne metodyki prowadzenia projektów IT. Alternatywne koncepcje dotyczące utrzymania oprogramowania, usług IT oraz eksploatacji zasobów IT.

liczba godzin: 4

Podstawy nowoczesnych praktyk zarządzania usługami IT

Zarządzanie usługami IT w podejściu klasycznym. Cykl życia usługi. Role i funkcje. Strategia usług. Projektowanie usług. Utrzymywanie usług i ich ciągłe doskonalenie.

liczba godzin: 16

Dobre praktyki zarządzania usługami IT – zagadnienia zaawansowane

Pryncypia zarządzania Usługami IT. Podejście ustawicznego doskonalenia w kontekście organizacji IT. Połączenie najlepszych praktyk klasycznych w powiązaniu z innymi metodami i technikami takimi jak DevOps, Agile, itp. Wykorzystanie miar i metryk w celu doskonaleniu usług i procesów. Zarządzanie zmianą organizacyjną związaną z doskonaleniem usług IT.

liczba godzin: 8

Zarządzanie ciągłością działania

Analiza wpływu biznesowego. Budowanie planów ciągłości działania. Zarządzanie kryzysowe

liczba godzin: 8

BLOK KOMPETENCYJNY

IT i tworzenie oraz wdrażanie oprogramowania

Przedmioty
User Experience i współpraca z klientem

Proces projektowy, współpraca zespołowa biznes-IT, IT-klient. Wymagania, potrzeby i oczekiwania – techniki identyfikacji oczekiwań klienta i innych udziałowców projektu. Metody warsztatowe: warsztatowe techniki współpracy, storyboarding, prototypowanie. Wybrane techniki Design Thinking w projektach kreatywnych. Wizualne techniki współpracy, dokumentacja graficzna, diagramy skojarzeniowe, techniki Visual Thinking. User experience (UX): planowanie i mapowanie User Experience dla wybranego produktu/usługi. Planowanie testów UX, realizacja, analiza i raportowanie wyników. Projekty kreatywne w IT. Praca zespołowa. Decyzje i rozwiązywanie problemów. Analiza przypadków z praktyki.

liczba godzin: 8

Design Thinking w tworzeniu produktów i usług informatycznych

Wykorzystanie metodyki Design Thinking do określania użytkownika końcowego, tworzenia innowacyjnych produktów i usług informatycznych. Przeprowadzenie uczestników warsztatu przez 5 etapów metodyki. Produktem warsztatu jest prototyp rozwiązania uczestników

liczba godzin: 8

Wytwarzanie oprogramowania w dużej skali

Narzędzia wykorzystywane w wytwarzaniu oprogramowani. Czysty kod. Narzędzia kontroli wersji oraz sposoby ich wykorzystania. Testy jednostkowe. Test – Driven Development. Continuous Integration and Delivery. Przeglądy kodu. Koncepcja długu technicznego. Systemy „legacy”. Języki programowania, frameworki, bazy danych. Modelowanie za pomocą Casual Loop Diagrams.

liczba godzin: 8

BLOK KOMPETENCYJNY

Zarządzanie projektami

Przedmioty
Klasyczne podejście do zarządzania projektami IT - z elementami zarządzania produktem

Metody zarządzania projektami, a metody wytwarzania oprogramowania. Proces sprzedaży – skąd bierze się projekt. Cele zarządzania projektami. Przegląd najważniejszych metod zarządzania projektami. Harmonogram i śledzenie postępu prac. Wycena projektów informatycznych. Project Management Office. Model TBD.

liczba godzin: 16

Zwinne wytwarzanie oprogramowania

Powstanie podejścia zwinego. Manifest Agile. Rozróżnienie między ideą, frameworkiem i praktykami. Model Cynefin. Fromework Scrum – role, wydarzenia, artefakty. Filary i wartości Scruma. Możliwe rozszerzenia Scruma. Historie użytkownika. Estymacje. Kanban – historia i zastosowanie. Łączenie Kanbana i Scruma. AgilePM – filozofia, wartości, process, role, praktyki. Samoorganizacja w zespołach. Zaufanie. Delegation Boards. Skalowanie metod zwinnych – frameworki Nexus, LeSS, SAFe.

liczba godzin: 16

Zarządzanie wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi

Rodzaje wymagań. Opis wymagań wg. FURPS+. Ujawnianie wymagań. Definiowanie wymagań. Weryfikacja spełnienia wymagań.

liczba godzin: 12

BLOK KOMPETENCYJNY

Ludzie i zespoły w IT

Przedmioty
Komunikacja w organizacji IT

Werbalna / pisana: podstawowe modele komunikacji i dobre praktyki; style komunikacji; przeszkody w skutecznej komunikacji. Komunikacja
Wizualna: rodzaje prezentacji – prezentacja 'na żywo' vs dokument slajdowy; materiały do komunikacji na poziomie zarządu; przedstawianie informacji w sposób graficzny; budowanie 'historii'; kluczowe elementy prezentacji

liczba godzin: 12

Zarządzanie zespołem IT, z elementami rozproszonych zespołów wielokulturowych

Na zajęciach będzie można poznać sposoby i metody zarządzania zespołem. Przedstawione zostaną najczęściej spotykane w praktyce modele organizacyjne i i ich wpływ na rolę managera zespołu. Będzie także o rekrutacji, budowaniu efektywnych zespołów, o satysfakcji i motywacji pracownikow. Przybliżony zostanie temat formalnych procedur i procesów w kontrze do kultury i wartości organizacji. Naświetlone będą tematy związane z podstawami negocjacji, zarządzania zmianą i konfliktem, a także wpływ postrzegania na wnioskowanie i podejmowanie decyzji. Omówione zostaną techniki zarządzania zespołem rozproszonym, międzynarodowym i wielokulturowym. Podczas zajęć, zagadnienia teoretyczne będą przeplatane z praktycznymi przykładami oraz testami i warsztatami w małych grupach.

liczba godzin: 16

Fundamenty pozycji menedżerskich w zespołach IT

Przejście od zawodnika do trenera. Różne style zarządzania. Definiowanie oczekiwań. Podstawowe narzędzia. Podstawowe błędy. Sukcesy menedżerskie. Rozwój pracowników, ocena, zwalnianie.

liczba godzin: 8

BLOK KOMPETENCYJNY

IT a zgodność i kwestie prawne

Przedmioty
Aspekty prawne funkcjonowania IT w przedsiębiorstwie

Podstawowe pojęcia. Charakterystyka przedsięwzięć IT w tym metody kontraktowania. Umowa wdrożeniowa. Umowa serwisowa. Umowy partnerskie. Licencje. Inne typy umów.

liczba godzin: 8

Szacowanie ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Przedstawienie zagadnień związanych z zarzadzaniem ryzykiem bezpieczeństwa informacji: podstawowe definicje, metody, cykl życia, warianty postępowania z ryzykiem, zagrożenia, problemy zapewnienia kompletności analiz. Szczegółowe omóienie metody jakosciowego szacowania ryzyka. Zastosowanie metody w ramach ćwiczeń praktycznych bazujacych na studium przypadku: identyfikacja zasobów informacyjnych, ocena ich znaczenia dla działnośi organizacji zagrożeń, ocena prawdopodobieństw, ocena ryzyka.

liczba godzin: 8

Audyty IT. Dobre praktyki

Planowanie i realizacja audytów informatycznych. Audyt infrastruktury i legalności oprogramowania. Stosowane standardy. Przykłady stosowanych narzędzi.

liczba godzin: 4

BLOK KOMPETENCYJNY

IT od strony finansowej

Przedmioty
Kontroling w IT

Podstawy kontrolingu (budżetowanie, kontroling strategiczny/operacyjny). Kontroling IT (TCO, kontroling a ITIL, raportowanie). Kontroling projektów IT (specyfika, kalkulacja kosztów, sterowanie wynikiem, kontrola portfela. Kontroling usług IT (kontroling w shared services, SLA/KPI).

liczba godzin: 8

Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej dla menedżera IT

CAPEX vs OPEX. Proces budżetowania. Kluczowe pojęcia: EBIT, EBITDA, marża I, marża II.

liczba godzin: 8

BLOK KOMPETENCYJNY

Nowe trendy w IT

Przedmioty
Fundamenty Modern Agile i ich zastosowanie w obszarze Cyber Security
 • 4 pryncypia Modern Agile,
 • Zasada Defence in Depth i jej wykorzystanie na płaszczyźnie procesowej, kulturowej i komunikacyjnej w organizacji IT,
 • Dostarczanie wartości w organizacjach IT z perspektywy Cyber Security,
 • Najczęściej spotykane rodzaje cyber zagrożeń i jak się przed nimi zabezpieczyć.

liczba godzin: 8

Zastosowanie DevOpsa w Operacjach i przy wytwarzaniu oprogramowania
 • Wyjaśnienie czym jest/czym nie jest DevOps
 • Jakie wyzwania/problemy DevOps może rozwiązać (z obszaru Developmentu i Operacji) w połączeniu z Agilem
 • Kluczowe pryncypia DevOpsowe z praktycznymi przykładami
 • Najlepsze praktyki DevOpsowe w Developmencie i Operacjach

liczba godzin: 8

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży IT – zarówno w wytwarzaniu oprogramowania, jego utrzymaniu jak i prowadzeniu projektów informatycznych. Doświadczenia zbierali w firmach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Prowadzący pracowali w podejściu klasycznym (np. ITIL, Prince) jak i zwinnym (np. DevOps, Scrum).

Do prowadzenia zajęć zostały zaangażowano osoby mające doświadczenie w byciu liderem zespołu, kierownikiem projektów, osoby odpowiedzialne za wytwarzanie oprogramowania, utrzymanie systemów IT, wdrażanie procesów IT oraz osoby odpowiedzialne za działy od IT od strony finansowej.

Do współpracy zaproszono pracowników naukowych (również w stopniu Profesora), prowadzących badania dotyczące najnowszych trendów w branży IT i realizujących projekt naukowe w tym obszarze.

Poniżej zaprezentowano sylwetki wybranych wykładowców.

mgr inż. Katarzyna Bieszk

mgr inż. Katarzyna Bieszk

Absolwentka PG na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Od 20 lat związna z IT w obszarze bankowości.

Pracowała jako asystent zespołu, analityk, programista oraz kierownik projektów i programów. Kierowała rozproszonymi zespołami projektowymi w międzynarodowym środowisku, głównie skandynawskim.

Realizowała projekty: biznesowe, związane z wytwarzaniem oprogramowania oraz wdrożeniem infrastruktury. Jest wielką fanką pracy zespołowej oraz uczeniem się poprzez robienie i eksperymentowanie. Od kilku lat kieruje zespołem Project i Program Managerów, którzy realizują projekty w różnych frameworkach: SAFe, Agile, Waterfall i Hybrid.

Jest też pasjonatką DevOpsa, dlatego od roku prowadzi szkolenia z tego obszaru

mgr Monika Górna

mgr Monika Górna

Absolwentka UG Wydział Ekonomiczny, Fachhochschule fuer Technik und Wirtschaft Dresden (Diplom Kauffrau).

15 lat pracy w obszarze finansów i controllingu. Doświadczenie w organizacjach z różnych branż, firmach z kapitałem polskim, korporacjach polskich i międzynarodowych (EKOLAN SA, ENERGA OBRÓT SA, YDP SA, JSHamilton SA, Swarovski Global Business Services Sp z o.o.).

Na co dzień, zawsze w otwartej komunikacji z biznesem, służąc wsparciem w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów finansowych.

Doświadczenie w budowaniu procesów controllingowych, zarządzaniu zespołem finansowym, raportowaniu wewnętrznym i korporacyjnym oraz procesach planowania finansowego.

Nieobca jest jej również problematyka projektowa wraz z budżetowaniem projektów. Posiada certyfikat PRINCE 2 Foundation

mgr inż. Karolina Linda

mgr inż. Karolina Linda

Absolwentka Informatyki na Wydziale ETI PG. W branży IT od ponad 11 lat.

Zwolenniczka otwartej komunikacji i gracz zespołowy. Na co dzień kieruje zespołem rozwijającym społeczność okołoproduktową w firmie Dynatrace, zarówno wśród klientów i partnerów, jak i pracowników. Posiada dużą wiedzę praktyczną na temat współpracy międzyzespołowej, różnic kulturowych i budowania relacji. Praktykuje indywidualne podejście do rozmówcy i proaktywne podejście do pracy. Wierzy, że na doświadczenie marki składa się nie tylko produkt, ale również wszystko to, co go wspiera.

Prywatnie, mama dwójki energicznych dzieci i biegaczka. W 2019 roku zdobyła Koronę Półmaratonów Polskich.

mgr inż. Mateusz Linda

mgr inż. Mateusz Linda

Absolwent Informatyki na Wydziale ETI PG oraz studiów MBA w GFKM z ponad dziesięcioma latami doświadczenia na styku biznesu i IT.

Na co dzień kieruje zespołem Robotic Process Automation (RPA) w Hapag-Lloyd, gdzie jest również członkiem zespołu odpowiedzielnego za rozwój firmowego centrum wiedzy w Polsce. Pomaga działom  biznesowym definiować problemy i dobierać do nich odpowiednie rozwiązania. Wielki fan prostej, lecz efektywnej komunikacji.

(Niestety) często zdziwiony niewielkim wsparciem organizacji dla pracowników w przejściu na stanowiska menedżerskie. Wolny czas spędza z rodziną oraz grając w tenisa i biegając.

mgr inż. Andrzej Majewski

mgr inż. Andrzej Majewski

Absolwent Wydziału Elektroniki PG. W latach 1981-1993 nauczyciel akademicki w Instytucie Informatyki WE PG.

Od 1987r. prowadzi własną działalność gospodarczą. Specjalista metrologii elektronicznej. Autor i współautor dwóch patentów RP. Od 1991r. związany z informatyką bankową i rozliczeniami miedzybankowymi. Zaprojektował i wdrożył system transmisji danych i ochrony informacji dla rozliczeń międzybankowych SYBIR dla Krajowej Izby Rozliczeniowej. Ekspert w dziedzinie ochrony informacji, PKI, zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania i oceny zgodności. Brał udział w pracach PKN Komitetu Technicznego 182 PKN ds. Ochrony Informacji w Systemach Teleinformatycznych, wdrażającego w Polsce normy serii ISO/PN 2700x. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Za osiągnięcia w upowszechnianiu wiedzy informatycznej uhonorowany brązowym Krzyżem Zasługi. Pasjonat lotnictwa. Licencjonowany pilot bezzałogowych statków powietrznych.

mgr inż. Stanisław Matczak

mgr inż. Stanisław Matczak

Od kilkunastu lat związany jest z rozwojem oprogramowania. Pracował jako programista, analityk, kierownik projektu oraz kierował zespołami wytwórczymi złożonymi z kilkunastu i kilkudziesięciu osób.

Od kilku lat wdraża metody zwinne w dużych przedsięwzięciach IT, pracując zarówno z pojedynczymi zespołami, jak i wdrażając rozwiązania pozwalające na wspólną pracę wielu zespołów. Wdrażał framework Scrum do tworzenia międzynarodowych zespołów, które efektywnie pracowały nad wspólnym produktem.

Duże doświadczenie z metodami Scrum, Kanban, AgilePM, coachingem oraz facylitacją pozwala mu na znajdowanie praktycznych rozwiązań dla omawianych problemów.

mgr inż. Katarzyna Ossowska

mgr inż. Katarzyna Ossowska

Dydaktyk z wyboru i zamiłowania. Pracownik Katedry Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Interesuje się szeroko pojętą tematyką inżynierii wymagań oraz pobudzaniem kreatywnego myślenia w procesach projektowania nowych rozwiązań, w tym wykorzystania języka korzyści do definiowania wymagań w projektach informatycznych.

Posiada certyfikat PRINCE 2 Foundation oraz szereg odbytych szkoleń, między innymi, Kanban, Earned Value Analysis, Techniki kreatywne w nauczaniu czy Design Thinking.

mgr inż. Jarosław Pastuszak

mgr inż. Jarosław Pastuszak

Absolwent UTP w Bydgoszczy, IBS PAN, współpracował z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG, autor około 20 prac naukowych z zakresu zarządzania usługami oraz procesami w organizacji wsparcia IT, kryptografii, podpisów elektronicznych, infrastruktury klucza publicznego oraz ochrony praw autorskich oprogramowania, specjalista ITSM oraz metodyk projektowych.

Od 20 lat zawodowo związany z branżą IT. Doświadczenie praktyczne zdobywał w polskich oraz międzynarodowych korporacjach jako specjalista, architekt, właściciel procesów, konsultant oraz manager średniego i wyższego szczebla. Certyfikowany Project Manager (Prince2® Practitioner, IPMA® Level C).

Posiada doświadczenie w zarządzaniu procesami ITIL®, ich wdrażaniu w organizacji IT, usprawnianiu oraz strategii, rozwoju i nadzorze (certyfikaty ITIL® Expert, COBIT5 ® Implementation).

Jest akredytowanym trenerem ITIL®, Prince2 ®, COBIT5® oraz Apollo 13 – an ITSM case experience w firmie Conlea Sp. z o.o. z doświadczeniem ponad 2000 godzin na sali szkoleniowej.

mgr inż. Jan Pieczykolan

mgr inż. Jan Pieczykolan

Specjalizuje się w obszarze Zarządzania Ludźmi, Inżynierii Oprogramowania oraz Aspektów Prawnych w IT. Twórca autorskiego podejścia do zarządzania portfelem projektów, kompetencjami zespołów oraz procesem sprzedaży

Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje się informatyką, przechodząc wszystkie szczeble kariery od programisty, przez lidera zespołu, architekta rozwiązań biznesowych do dyrektora działu, a później departamentu. Realizował projekty dla takich branż jak telekomunikacja, media oraz finanse. Brał udział w negocjacjach wieloletnich umów ramowych oraz wdrożeniowych. Jego ścieżka zawodowa zwiazana jest z takimi firmami jak DRQ, ABG, Asseco Poland, Excelian, Luxoft Financial Services oraz AirHelp.

Jest absolwentem informayki na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Posiada tytuł MBA (dylom Rotterdam School of Management Erasmus University i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów)”

mgr inż. Michał Piłat

mgr inż. Michał Piłat

Absolwent Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy na wydziale Elektrotechniki i Telekomunikacji, od ponad 20 lat związany z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Pracował jako administrator systemów IT (Windows, Linux, Unix, Cisco), pentester. Na co dzień szef działu zajmującego się ofensywnym bezpieczeństwem IT.

Pasjonat i praktyk rozwoju bezpieczeństwa IT w dużych organizacjach finansowych, gdzie efekt skali wyklucza stosowanie rozwiązań używanych w jednostkowych testach bezpieczeństwa i gdzie prócz rozwiązań technicznych należy stosować podejście związane z analizą i oceną ryzyka.

Prywatnie gitarzysta grający w zespole muzycznym i pasjonat s-f.

prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

Jest pracownikiem Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu) i zajmuje się badaniami w zakresie projektowania interakcji człowiek-komputer, User Experience oraz zapewnienia jakości rozwiązań IT poprzez właściwą organizację współpracy z klientem/użytkownikiem.

Prowadzi także prace dyplomowe związane z projektowaniem i wdrażaniem usług cyfrowych, a także konsulting w zakresie zapewnienia ergonomii oprogramowania, serwisów WWW i aplikacji mobilnych.

mgr inż. Dawid Wacławski

mgr inż. Dawid Wacławski

Full stack IT manager zorientowany na budowaniu i rozwijaniu efektywnych zespołów IT. Praktykuje servant leadership i empowerment zespołów: w tak dynamicznym świecie, tylko zwinny, upełonomocniony zespół, który ma jasne cele, jest w stanie dostarczać prawdziwą wartość klietntom.

Ukończył informatykę na Politechnice Poznańskiej i studia Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w wytwarzaniu oprogramowania, większość w czasu w roli managera w różnych postaciach: był odpowiedzialny m.in. za rozproszone, wielokulturowe zespoły, za prowadzenie projektów, za rozwój produktów, współtowrzył procesy wytwarzania oprogramowania w firmach, w których pracował, a także tworzył od podstaw polski oddział międzynarodowej firmy informatyczno-consultingowej.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w zarówno małych, startupowych firmach, przedsiębiorstwach średniej wielkości, jak i w globalnych korporacjach. Obecnie pracuje w roli dyrektora jednego z działów IT czołowej światowej firmy logistycznej, odpowiedzialny m.in. za migrację jednego z modułów głównego systemu informatycznego oraz wymianę danych z systemami urzędów celnych w 130 krajach

dr inż. Sebastian Wilczewski

dr inż. Sebastian Wilczewski

W branży IT od prawie 20 lat. Certyfikowany (PMP) Project Manager, Portfolio Manager i IT Service Manager (ITIL). Obecnie Manager w firmie Nordea. Odpowiedzialny za tranzycję projektów na produkcję. Konsultant, wdrożeniowiec, szkoleniowiec, doktor, wykładowca akademicki. Promotor prac magisterskich inżynierskich i licencjackich.

Kieruje się dewizą: „Patrzę na biznes z perspektywy IT, a na IT z perspektywy biznesu.”

Prowadził projekty, wdrożenia, usługi konsultacyjne i szkolenia z zarządzania projektami i portfelem projektów za pomocą narzędzia Enterprise Project Management (Project Server oraz Project Professional) oraz z zakresu zarządzania dokumentami za pomocą SharePoint Server oraz z innych rozwiązań serwerowych firmy Microsoft w firmach posiadających kilka tysięcy komputerów.

Występuje na konferencjach dotyczących rozwiązań firmy Microsoft. Jest współautorem kilkunastu webcastów oraz spotkań Live Meeting. Z pasją zgłębia również tajniki licencjonowania produktów firmy Microsoft.

Jest autorem kilku książek wydanych przez wydawnictwo Helion S.A. (między innymi dotyczących Microsoft Office Project Server) oraz autorem kilku artykułów opublikowanych na stronach Technet.

Uwieńczeniem jego doświadczeń praktycznych i teoretycznych jest rozprawa doktorska na temat „Model zarządzanie zasobami oprogramowania w organizacjach gospodarczych” obroniona 13 października 2011 na Wydziale Zarządzanie Uniwersytetu Gdańskiego. Tytuł dr inż. został nadany mu 26 października 2011 roku.

dr Bartosz Woliński

dr Bartosz Woliński

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (doktor ekonomii – praca doktorska poświęcona była procesom transformacji ustrojowej w Chinach) i Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu WZiE PG, gdzie zajmuje się kwestiami zarządzania organizacjami i projektami IT, cyfrowego łancucha dostaw i rozwoju koncepcji Industry 4.0 (szczególnie zastosowań ML/AI w zarządzaniu łancuchem dostaw) oraz technologii IoT (w ttym przemysłowych platform IoT).

Równolegle, od niemal 20 lat związany jest przede wszystkim z branżą IT jako project i program manager (w firmie Philips oraz międzynarodowych firmach konsultingowych), prowadząc projekty informatyczne i doradcze na potrzeby głównie sektora przemysłowego m.in. w USA, Singapurze, Chinach, RPA i Wenezueli.

Ostatnio pracował w Siemensie, gdzie był odpowiedzialny za zarzadzanie pracesowe, współtworzył logistyczne Centrum Usług Współnych, w ramach którego zbudował od podstaw Biuro Zarządzania Projektami i Wsparcia Operayjnego oraz zarzadzał stworzonym CUW dla dwóch buznasów Siemensa – Smart Infrastructure i Digital Industry. Obecnie, jako prezes zarzadu i dyrektor zarządzający GBS, a także dyrektor logistyki EMEA, odpowiedzialny jest za rozwój struktur Centrum Usług Wspólnych składających się z centrum technologicznego (IT) i serwisów obsługujących europejskie łańcuchy dostaw chemicznej firmy PPG.

Studia są realizowane przez 2 semestry, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 – 20.00) i sobotę (w godz. 8.30 – 16.00). Zajęcia rozpoczynają się, gdy zbierze się odpowiednio liczna grupa uczestników. Zajęcia odbywają się w grupie ok. 25 – 30 osób, na terenie PG. Stosowane są aktywizujące metody kształcenia, np.: warsztaty, praca w grupach, case study, laboratoria z wykorzystaniem komputerów.

Planowane terminy zjazdów:

 1. 14.10 – 15.10.2022
 2. 09.12 – 10.12.2022
 3. 20.01 – 21.01.2023
 4. 27.01 – 28.01.2023
 5. 10.02 – 11.02.2023
 6. 17.02 – 18.02.2023
 7. 24.02 – 25.02.2023
 8. 10.03 – 11.03.2023
 9. 24.03 – 25.03.2023
 10. 14.04 – 15.04.2023
 11. 28.04 – 29.04.2023
 12. 12.05 – 13.05.2023
 13. 26.05 – 27.05.2023
 14. 09.06 – 10.06.2023
 15. 23.06 – 24.06.2023
 16. 30.06 – 01.07.2023

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratorium

Forma zaliczenia: zadania, ćwiczenia, projekt

Warunki uczestnictwa:

 • dyplom ukończenia wyższej uczelni,
 • zdolności do analitycznego myślenia,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • otwartość na nową wiedzę i wymianę doświadczeń.

Nabór: Jest realizowany przez cały rok (decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenie do pobrania znajduje się poniżej.

Cena: 2 900 PLN za semestr (istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach). Studia trwają 2 semestry. Nie jest pobierana opłata wpisowa

Planowany termin rozpoczęcia: Październik 2022

Podstawa wydania świadectwa: praca zaliczeniowa oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym programem studiów.

Korzyści z ukończenia studiów:

 • kontakt z praktykami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w działach IT w firmach działających w różnych branżach
 • uzyskanie świadectwa (certyfikat) ukończenia studiów, wydanego przez Politechnikę Gdańską,
 • podniesienie swojej wartość na rynku pracy oraz otwarcie nowych dróg rozwoju jako elementów świadomego rozwoju swojej kariery zawodowej,
 • budowanie sieci kontaktów z innymi słuchaczami i utrzymanie pozytywnych relacji umożliwiających wymianę poglądów i wzajemne wsparcie w sferze zawodowej,
 • zrozumienie mechanizmów uporządkowanego, metodycznego podejścia do funkcjonowania działów IT.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na studia podyplomowe,
 • oryginalny odpis dyplomu (który będzie do zwrotu po zakończeniu Studium),
 • umowa – dostępna do podpisu w systemie po zarejestrowaniu się wszystkich uczestników.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualności aplikacyjne

 • Termin rozpoczęcia V edycji: Październik 2023
 • Limit grupy – 23 osoby
 • Zapraszamy!

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Sebastian Wilczewski

tel. 501 81 81 58

e-mail: swilczew@zie.pg.gda.pl

Sekretariat

mgr inż. Joanna Gryczka

tel. 58 347 19 22

e-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.