loader image

Menedżer IT

słowa kluczowe: zarządzanie, agile, IT
agsdi-calendar

Planowane rozpoczęcie

Październik 2024
agsdi-wallet

Cena

5980 zł
agsdi-calendar-check

Czas trwania

2 semestry / 192 h
agsdi-learn

Tryb nauki - stan na 24.06.24

stacjonarny

STUDIA PODYPLOMOWE

Menedżer IT to jeden z najlepszych zawodów jaki możesz wybrać!

Kierownicy IT są poszukiwani na rynku pracy, zazwyczaj pracują w ciekawych projektach i świetnie zarabiają! To jeden z tych zawodów, przed którym bez wątpienia stoi świetlana przyszłość. Na zajęciach spotkasz się z doświadczonymi menedżerami, liderami zespołów w firmach softwarowych, kierownikami projektów IT oraz ekspertami z obszaru zarządzania procesami i utrzymania systemów. Prowadzący zdradzą Ci tajniki tego zawodu, przestrzegą przed pułapkami jakie mogą na Ciebie czekać i podpowiedzą gdzie warto szukać najlepszej posady. Te studia to naprawdę świetny wybór!

Menedżer IT

Informacje o kierunku

Studia skierowane są do osób które:

 • są specjalistami IT i myślą o dalszym rozwoju i awansie,
 • właśnie zostały menedżerami IT i próbują się wdrożyć do nowej pozycji,
 • menedżerów działów innych niż IT, którzy chcą stać się menedżerami w dziale IT,
 • obecnych menedżerów IT którzy szukają nowych inspiracji i chcą poznać nowe trendy.

Studia również stanowią forum wymiany doświadczeń z praktykami z branży IT.

BLOK KOMPETENCYJNY

Zarządzanie usługami i infrastrukturą IT

Przedmioty
Wprowadzenie do zarządzania IT w przedsiębiorstwie

Przedstawienie obecnych trendów w świecie IT. Ogólne wprowadzenie do różnych norm, standardów, metodyk i ram postępowania (framework) stosowanych w IT, które będę poruszane w ramach innych przedmiotów na studiach, w tym między innymi:

 • klasyczne i zwinne metodyki prowadzenia projektów IT (waterfall vs agile),
 • alternatywne koncepcje dotyczące utrzymania oprogramowania, usług IT oraz eksploatacji zasobów IT (ITIL, DevOps),
 • normy stosowane w branży takie jak: ISO/IEC 20000, PN-EN ISO/IEC 27001, BS 7799-1:2000,
 • rola lidera w zespołach IT,
 • inne.
Podstawy nowoczesnych praktyk zarządzania usługami IT

Zarządzanie usługami IT w podejściu klasycznym:

 • podstawowe definicje,
 • role i funkcje,
 • cykl życia usługi,
 • strategia usług,
 • projektowanie usługi,
 • przekazanie usługi,
 • eksploatacja usług,
 • ustawiczne doskonalenie usług,
 • wybrane procesy.

Wstęp do nowoczesnych praktyk zarządzania usługami IT:

 • kluczowe pojęcia,
 • 7 zasad przewodnich,
 • 4 wymiary zarządzania usługowego,
 • service value system,
 • łańcuch wartości usługi oraz aktywności,
 • praktyki zarządcze.

liczba godzin: 16

Dobre praktyki zarządzania usługami IT – zagadnienia zaawansowane

Podczas zajęć omówione zostaną zagadnięcia pozwalające na udoskonalanie procesów IT funkcjonujących w działach IT i na styku działów IT i biznesu, w tym w szczególności:

 • koncepcja Lean management,
 • zastosowanie Lean management w IT – Lean IT,
 • koncepcja marnotrawstwa i sposoby jego eliminacji, omówienie różnych przykładów marnotrawstwa:
  • Muda,
  • Muri,
  • Mura,
 • proces zarządzania incydentami IT,
 • proces zarządzania problemami IT,
 • procesowanie monitorowania wydarzeń w środowiskach IT,
 • analiza przyczyny źródłowych problemów,
 • planowanie działań i naprawczych zaradczych (koncepcja obejścia oraz permanentnego usuwania przyczyny źródłowej).

liczba godzin: 8

Zarządzanie ciągłością działania

Zarządzanie ciągłością działanie jest kluczowym aspektem działania każdej organizacji. IT odgrywa w tym aspekcie istotną rolę.

Sytuacje, które mogą zagrozić funkcjonowaniu firmy lub mają na nią istotny wpływ mogę zdarzyć się w dowolnym momencie. Awa-rie rozwiązań IT (np. pożar w serwerownia globalnego dostawcy usługi hostingowych, OVHcloud, globalne awarie serwerów MS Teams, blokada serwerów firmy Maersk spowodowane ransomwa-re Petya) czy problem związane z działaniem infrastruktury IT firm w czasie światowego kryzysu spowodowanego wirusem SARS-CoV-2) są tego mocnym przykładem.

Na tych zajęciach omówione zostaną następujące zagadnienia:

 • czym jest IT Service Continuity Management (ITSCM), elementy ITSCM,
 • tworzenie Business Impact Analysis (BIA) i definicja potencjalnych szkód i strat,
 • tworzenie strategia ciągłości usług IT,
 • budowanie planów ciągłości działania,
 • tworzenie scenariuszy odzyskiwania i planów działań,
 • zarządzanie kryzysowe,
 • IT Service Continuity Management (ITSCM) a Business Continuity Management.

liczba godzin: 8

BLOK KOMPETENCYJNY

Zarządzanie projektami w ujęciu klasycznym (Waterfall) i zwinnym (Agile)

Przedmioty
Budowanie odporności psychicznej lidera i zespołu
 • Geneza stresu,
 • Zrozumienie stresu,
 • Wpływ stresu na człowieka,
 • Techniki radzenia sobie ze stresem.

liczba godzin: 8

Zwinne wytwarzanie oprogramowania

​Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z genezą podejścia zwinnego wyrażonego w manifeście agile. Wprowadzimy rozróżnienie pomiędzy ideą, frameworkiem oraz praktykami i pokażemy przykłady zwinnego podejścia na wszystkich poziomach.

Omówione zostaną dwa najpopularniejsze podejścia zwinne – framework Scrum oraz metoda Kanban. Zobaczymy w jaki sposób można je łączyć ze sobą. Omówimy koncept samo-organizacji zespołu oraz narzędzie Delegation Board.

Przyjrzymy się również mniej popularnym metodom, takim jak AgilePM oraz Exterme Programming. Przejdziemy krótko poprzez metody skalowania, takie jak Nexus, LeSS czy SAFe.

Podczas zajęć zostaną zaprezentowane przykłady wykorzystania metod zwinnych w organizacjach IT oraz modele wprowadzania podejścia zwinnego w zespołach, projektach oraz całych organizacjach.

liczba godzin: 16

Klasyczne podejście do zarządzania projektami IT - z elementami zarządzania produktem

​Przedmiotem zajęć będzie przedstawienie najważniejszych pojęć z zakresu zarządzania projektami informatycznymi. Zajęcia przeprowadza uczestników przed definicje projektu, omówią jej elementy i przedstawia różnice względem innego rodzaju przedsięwzięć.

Kolejnym elementem będzie określenie czym jest cel projektu, jak go definiować, mierzyć oraz czy w ogóle jest potrzebny?

W ramach zajęć przedyskutowane będą najważniejsze elementy metodyk zarządzania projektami : PRINCE2 oraz PMI
W dalszej części Studenci zostaną zapoznani ze sposobami przygotowania harmonogramu oraz kosztorysu. Omówiony zostanie proces zarządzania ryzykiem oraz śledzenia postępów w projekcie.

Zajęcia będą miały charakter wspólnej dyskusji i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, rozwiązywania case study oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

liczba godzin: 16

Zarządzanie wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi

Definiowanie wymagań jest kluczowe dla prawidłowej realizacji projektu lub tworzenia produktu w podejściu zwinnym (Agile). Podczas zajęć omówione zostanę następujące zagadnienie:

 • co to jest wymaganie,
 • proces zarządzania wymaganiami,
 • rodzaje wymagań:
  • wymagania biznesowe,
  • wymagania interesariuszy,
  • wymagania funkcjonalne,
  • wymagania niefunkcjonalne,
  • wymagania przejściowe,
 • wymagania funkcjonalne vs wymagania niefunkcjonalne (użyteczność vs jakość),
 • techniki stosowane w pozyskiwaniu wymagań,
 • dekompozycja wymagań:
  • podejście klasyczne – Work Breakdown structure (WBS),
  • podejście zwinne (agile) – Epic -> Feature -> User story -> Task,
 • opisywanie wymagań,
 • wprowadzenie do testowania wymagań,
 • stosowanie klasyfikacji FURPS+ w zarządzaniu wymaga-niami niefunkcjonalnymi.

liczba godzin: 12

Jakość w cyklu życia oprogramowania

Jakość – podejście do tematu w różnych ujęciach: jakość produktu, jakość w procesie.

Omówione zostaną aspekty jakości w różnych modelach wytwarzania oprogramowania: tradycyjnym (waterfall), Agile/SAFe.

Przedstawione zostanie podejście ‘whole-team appraoch’ w zakresie współodpowiedzialności za jakość finalnego produktu oraz roli, jaką odgrywa lider w obszarze efektywności i wspierania zespołu wytwórczego.

Ponadto, poruszony zostanie temat holistycznego rozpatrywania jakości, nie ograniczanej jedynie do wykonania, bądź nie, zaplanowanych testów.

Podczas zajęć zagadnienia teoretyczne będą przeplatały się z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i przykładami zastosowania różnych podejść. Zajęcia odbędą się w formie wykładu oraz pracy warsztatowej w grupach.

 

liczba godzin: 8

BLOK KOMPETENCYJNY

Wspieranie ludzi i zespołów IT

Przedmioty
Komunikacja w organizacji IT

Celem kursu jest rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych menedżerów IT.
Przez część zajęć omawiamy modele, style i skuteczne wzorce komunikacji zarówno werbalnej, jak i niewerbalnej.

W drugiej części zajęć skupiamy się na wystąpieniach publicznych i prezentowaniu. Koncentrujemy się na elemencie budowania historii (ang. "story telling") jako kwestii wpływającej na efektywność komunikatu. Dodatkowo poruszamy tematy komunikacji "w górę" organizacji, czyli jak efektywnie dochodzić do porozumienia z menedżerami wyższych szczebli.

W ramach zajęć wykonamy wiele ćwiczeń praktycznych oraz powymieniamy się doświadczeniami.

liczba godzin: 8

Współpraca menedżera z zespołem IT

Na zajęciach przedstawione zostaną różne podejścia do współpracy menedżera z zespołem, z naciskiem na nowoczesne modele przywództwa w IT. Podczas zajęć, zagadnienia teoretyczne będą przeplatane z praktycznymi przykładami oraz mini-warsztatami w grupach. Zakres tematyczny obejmuje między innymi:

 • kluczowe elementy dobrze funkcjonującego zespołu,
 • satysfakcja, motywacja, zaangażowanie,
 • rekrutacja i onboarding,
 • rola managera w zależności od modelu organizacyjnego,
 • kultura i wartości w organizacji i w zespole,
 • wpływ błędów poznawczych na podejmowanie decyzji przez managera,
 • zarządzanie zmianą, konflikty w zespole, podstawy technik negocjacji,
 • budowanie efektywnego zespołu.

liczba godzin: 16

Fundamenty pozycji menedżerskich w zespołach IT

Kurs ma na celu zapoznanie uczestników z różnymi aspektami zarządzania i przygotowanie ich do efektywnego pełnienia roli menedżera i lidera. Rozpoczynamy od zdefiniowania roli oraz cech menedżera, a następnie porównujemy ją z rolą lidera.

Na podstawie jednej z największych firma technologicznych świata, omawiamy oczekiwania od roli menedżera w firmach IT. Każdy z uczestników ma możliwość zdiagnozowania swojego preferowanego stylu zarządzania.

Omawiamy także podstawowe narzędzia menedżerskie, a także definiujemy: czym jest sukces w roli menedżera.

W ramach zajęć wykonamy wiele ćwiczeń praktycznych oraz powymieniamy się doświadczeniami.

liczba godzin: 8

Asertywne przywództwo – skuteczne i komfortowe osiąganie celów

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z pojęciem asertywności i jej ujęciem na tle postaw nieasertywnych, ze szczególnym uwzględnieniem korzyści i kosztów prezentowania każdej z postaw.
Uczestnicy nauczą się również budowania asertywnej postawy liderskiej, dzięki której będą mogli zwiększyć skuteczność w osiąganiu celów własnych i zespołu, a także komfortowo zarządzać trudnymi sytuacjami w relacjach indywidualnych z pracownikami oraz w zespole.

Program zajęć koncentruje się na treningu umiejętności takich jak:

 • asertywne prośba / polecenie,
 • asertywna odmowa,
 • asertywne stawianie granic,
 • radzenie sobie z krytyką i negatywną oceną,
 • przyjmowanie komplementów.

Zagadnienia teoretyczne będą przeplatane z praktycznymi przykładami oraz warsztatami, co pozwoli uczestnikom wykorzystywać zdobyte umiejętności w życiu zawodowym i osobistym.

liczba godzin: 8

BLOK KOMPETENCYJNY

IT a zgodność i kwestie prawne

Przedmioty
Aspekty prawne funkcjonowania IT w przedsiębiorstwie

Celem zajęć jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi kwestiami związanymi z kontraktami IT w przedsiębiorstwie. Omówione zostaną zasady kontraktowania prac oraz najważniejsze pojęcia stosowane w rozmowach z prawnikami i w negocjacjach.

W ramach zajęć przedyskutowane zostaną powszechnie stosowane metody kontraktowania oraz typy umów. Umowa wdrożeniowa, stosować a przy tworzeniu oprogramowania, umowa serwisowa – przydatna przy utrzymaniu utworzonego oprogramowania oraz inne typy umów. Przedyskutujemy też najważniejsze klauzulę stosowane w tych umowach, by dać studentom konkretne przykłady sytuacji, w których mogą być one przydatne i które należy zabezpieczyć.

Zajęcia będą miały charakter wspólnej dyskusji i wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, rozwiązywania case study oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

liczba godzin: 8

Audyty IT. Dobre praktyki

Audyt IT jest podstawą do zapewnienia zgodności pomiędzy stanem oczekiwanym i stanem aktualnym:

 • zbiory dobrych praktyk dotyczących prowadzenia audytów w tym zalecenia ISACA,
 • rodzaje audytów,
 • metody stosowane podczas audytów,
 • przebieg audytu,
 • dowody i dokumentacja audytowa,
 • rekomendacje audytowe.

liczba godzin: 4

BLOK KOMPETENCYJNY

IT od strony finansowej

Przedmioty
Kontroling w IT

Kurs prezentuje praktyczne połączenie zasad kontrolingu z modelami zarządzania organizacją IT, usługami i projektami IT. Treść kursu opiera się na następujących elementach:

 • podstawy kontrolingu (budżetowanie, kontroling strategiczny/operacyjny),
 • kontroling IT (TCO, kontroling a ITIL, raportowanie),
 • kontroling projektów IT (specyfika, kalkulacja kosztów, sterowanie wynikiem, kontrola portfela,
 • kontroling usług IT (kontroling w shared services, SLA/KPI).

Uczestnik po ukończeniu kursu będzie:

 • rozumiał metody zarządzania finansami w usługach i projektach IT,
 • rozumiał zasady współpracy pomiędzy biznesem a IT w oparciu o dane finansowe.

liczba godzin: 8

Podstawy rachunkowości finansowej i zarządczej dla menedżera IT
 • Istota rachunkowości finansowej i zarządczej,
 • podstawowe dokumenty finansowe i pojęcia finansowe (EBIT, EBITDA, OPEX, CAPEX).

liczba godzin: 8

BLOK KOMPETENCYJNY

Aktualne trendy w IT

Przedmioty
Fundamenty Modern Agile i ich zastosowanie w obszarze Cyber Security
 • 4 pryncypia Modern Agile,
 • zasada Defence in Depth i jej wykorzystanie na płaszczyźnie procesowej, kulturowej i komunikacyjnej w organizacji IT,
 • dostarczanie wartości w organizacjach IT z perspektywy Cyber Security,
 • najczęściej spotykane rodzaje cyber zagrożeń i jak się przed nimi zabezpieczyć.

liczba godzin: 8

Zastosowanie DevOpsa w Operacjach i przy wytwarzaniu oprogramowania
 • Rys historyczny DevOpsa.
 • Devops w przykładowych definicjach.
 • Mity dotyczące DevOpsa.
 • Kim jest DevOps Engineer.
 • Kluczowe pryncypia DevOpsa w oparciu o zwinny model CALMR w połączeniu z praktycznymi zastosowaniami i przykładami
 • Jakie wyzwania/problemy DevOps może rozwiązać w po-łączeniu z Agilem.
 • Wybrane praktyki DevOps-owe w oparciu o model Conti-nuous Delivery Pipeline.

liczba godzin: 8

Zajęcia będą prowadzone przez praktyków z wieloletnim doświadczeniem w branży IT – zarówno w wytwarzaniu oprogramowania, jego utrzymaniu jak i prowadzeniu projektów informatycznych. Doświadczenia zbierali w firmach od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy pracowników. Prowadzący pracowali w podejściu klasycznym (np. ITIL, Prince) jak i zwinnym (np. DevOps, Scrum).

Do prowadzenia zajęć zostały zaangażowano osoby mające doświadczenie w byciu liderem zespołu, kierownikiem projektów, osoby odpowiedzialne za wytwarzanie oprogramowania, utrzymanie systemów IT, wdrażanie procesów IT oraz osoby odpowiedzialne za działy od IT od strony finansowej.

Do współpracy zaproszono pracowników naukowych (również w stopniu Profesora), prowadzących badania dotyczące najnowszych trendów w branży IT i realizujących projekt naukowe w tym obszarze.

Poniżej zaprezentowano sylwetki wybranych wykładowców.

mgr inż. Katarzyna Bieszk

mgr inż. Katarzyna Bieszk

Absolwentka PG na wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej. Od 20 lat związna z IT w obszarze bankowości.

Pracowała jako asystent zespołu, analityk, programista oraz kierownik projektów i programów. Kierowała rozproszonymi zespołami projektowymi w międzynarodowym środowisku, głównie skandynawskim.

Realizowała projekty: biznesowe, związane z wytwarzaniem oprogramowania oraz wdrożeniem infrastruktury. Jest wielką fanką pracy zespołowej oraz uczeniem się poprzez robienie i eksperymentowanie. Od kilku lat kieruje zespołem Project i Program Managerów, którzy realizują projekty w różnych frameworkach: SAFe, Agile, Waterfall i Hybrid.

Jest też pasjonatką DevOpsa, dlatego od roku prowadzi szkolenia z tego obszaru

mgr Iwona Borzym

mgr Iwona Borzym

Absolwentka Prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W bankowości od 26 lat, od 16 lat w różnych rolach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, od 7 lat aktywnie wspiera i partneruje liderom w branży IT.

Ambasadorka psychologii pozytywnej i asertywnej komunikacji. Na co dzień współpracuje z liderami IT w Nordea, wspierając ich w zarządzaniu zespołami IT w angażujący i budujący zaufanie sposób. Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i prowadzeniu warsztatów doskonalących umiejętności przywódcze, w tym m.in. budowanie zaufania, docenianie pracowników, asertywność w pracy lidera. Wierzy, że podstawą dobrych relacji jest szczerość i szacunek, a zarządzanie innymi warto zacząć od siebie. Praktykuje budowanie na zasobach i talentach.

Prywatnie, czytelniczka i podróżniczka, promująca ideę work-life balance.

mgr Monika Górna

mgr Monika Górna

Absolwentka UG Wydział Ekonomiczny, Fachhochschule fuer Technik und Wirtschaft Dresden (Diplom Kauffrau).

15 lat pracy w obszarze finansów i controllingu. Doświadczenie w organizacjach z różnych branż, firmach z kapitałem polskim, korporacjach polskich i międzynarodowych (EKOLAN SA, ENERGA OBRÓT SA, YDP SA, JSHamilton SA, Swarovski Global Business Services Sp z o.o.).

Na co dzień, zawsze w otwartej komunikacji z biznesem, służąc wsparciem w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów finansowych.

Doświadczenie w budowaniu procesów controllingowych, zarządzaniu zespołem finansowym, raportowaniu wewnętrznym i korporacyjnym oraz procesach planowania finansowego.

Nieobca jest jej również problematyka projektowa wraz z budżetowaniem projektów. Posiada certyfikat PRINCE 2 Foundation

mgr inż. Mateusz Linda

mgr inż. Mateusz Linda

Absolwent Informatyki na Wydziale ETI PG oraz studiów MBA w GFKM z prawie piętnastoma latami doświadczenia na styku biznesu i IT.

Na co dzień odpowiada za Automatyzację i AI w Hapag-Lloyd, gdzie jest również członkiem zespołu odpowiedzialnego za rozwój firmowego centrum wiedzy w Polsce. Pomaga działom biznesowym definiować problemy i dobierać do nich odpowiednie rozwiązania. Wielki fan prostej, lecz efektywnej komunikacji.
(Niestety) często zdziwiony niewielkim wsparciem organizacji dla pracowników w przejściu na stanowiska menedżerskie. Wolny czas spędza z rodziną oraz grając w tenisa i biegając.

mgr inż. Stanisław Matczak

mgr inż. Stanisław Matczak

Od kilkunastu lat związany jest z rozwojem oprogramowania. Pracował jako programista, analityk, kierownik projektu oraz kierował zespołami wytwórczymi złożonymi z kilkunastu i kilkudziesięciu osób.

Od kilku lat wdraża metody zwinne w dużych przedsięwzięciach IT, pracując zarówno z pojedynczymi zespołami, jak i wdrażając rozwiązania pozwalające na wspólną pracę wielu zespołów. Wdrażał framework Scrum do tworzenia międzynarodowych zespołów, które efektywnie pracowały nad wspólnym produktem.

Duże doświadczenie z metodami Scrum, Kanban, AgilePM, coachingem oraz facylitacją pozwala mu na znajdowanie praktycznych rozwiązań dla omawianych problemów.

mgr inż. Jarosław Pastuszak

mgr inż. Jarosław Pastuszak

Absolwent UTP w Bydgoszczy, IBS PAN, współpracował z Wydziałem Zarządzania i Ekonomii PG, autor około 20 prac naukowych z zakresu zarządzania usługami oraz procesami w organizacji wsparcia IT, kryptografii, podpisów elektronicznych, infrastruktury klucza publicznego oraz ochrony praw autorskich oprogramowania, specjalista ITSM oraz metodyk projektowych.

Od 20 lat zawodowo związany z branżą IT. Doświadczenie praktyczne zdobywał w polskich oraz międzynarodowych korporacjach jako specjalista, architekt, właściciel procesów, konsultant oraz manager średniego i wyższego szczebla. Certyfikowany Project Manager (Prince2® Practitioner, IPMA® Level C).
Posiada doświadczenie w zarządzaniu procesami ITIL®, ich wdrażaniu w organizacji IT, usprawnianiu oraz strategii, rozwoju i nadzorze (certyfikaty ITIL® Master, COBIT5 ® Implementation).
Jest akredytowanym trenerem ITIL®, Prince2 ®, COBIT5®, LeanIT, AgilePM oraz VeriSM z doświadczeniem ponad 2500 godzin na sali szkoleniowej oraz ponad 300 godzin szkoleń w wersji online.

mgr inż. Jan Pieczykolan

mgr inż. Jan Pieczykolan

Specjalizuje się w obszarze Zarządzania Ludźmi, Inżynierii Oprogramowania oraz Aspektów Prawnych w IT. Twórca autorskiego podejścia do zarządzania portfelem projektów, kompetencjami zespołów oraz procesem sprzedaży

Od ponad 15 lat zawodowo zajmuje się informatyką, przechodząc wszystkie szczeble kariery od programisty, przez lidera zespołu, architekta rozwiązań biznesowych do dyrektora działu, a później departamentu. Realizował projekty dla takich branż jak telekomunikacja, media oraz finanse. Brał udział w negocjacjach wieloletnich umów ramowych oraz wdrożeniowych. Jego ścieżka zawodowa zwiazana jest z takimi firmami jak DRQ, ABG, Asseco Poland, Excelian, Luxoft Financial Services oraz AirHelp.

Jest absolwentem informayki na Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie. Posiada tytuł MBA (dylom Rotterdam School of Management Erasmus University i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów)”

mgr inż. Michał Piłat

mgr inż. Michał Piłat

Absolwent Uniwersytetu Techniczno Przyrodniczego w Bydgoszczy na wydziale Elektrotechniki i Telekomunikacji, od ponad 20 lat związany z bezpieczeństwem systemów informatycznych.

Pracował jako administrator systemów IT (Windows, Linux, Unix, Cisco), pentester. Na co dzień szef działu zajmującego się ofensywnym bezpieczeństwem IT.

Pasjonat i praktyk rozwoju bezpieczeństwa IT w dużych organizacjach finansowych, gdzie efekt skali wyklucza stosowanie rozwiązań używanych w jednostkowych testach bezpieczeństwa i gdzie prócz rozwiązań technicznych należy stosować podejście związane z analizą i oceną ryzyka.

Prywatnie gitarzysta grający w zespole muzycznym i pasjonat s-f.

prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski

Jest pracownikiem Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG (Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu) i zajmuje się badaniami w zakresie projektowania interakcji człowiek-komputer, User Experience oraz zapewnienia jakości rozwiązań IT poprzez właściwą organizację współpracy z klientem/użytkownikiem.

Prowadzi także prace dyplomowe związane z projektowaniem i wdrażaniem usług cyfrowych, a także konsulting w zakresie zapewnienia ergonomii oprogramowania, serwisów WWW i aplikacji mobilnych.

mgr inż. Dawid Wacławski

mgr inż. Dawid Wacławski

IT menedżer, wykładowca i szkoleniowiec z ponad 20-letnim doświadczeniem w budowaniu i rozwijaniu efektywnych zespołów wytwarzających oprogramowanie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał zarówno w małych, startupowych firmach, jak i w przedsiębiorstwach średniej wielkości oraz w globalnych korporacjach. Jako menedżer i lider, prowadził zwinne, rozproszone, wielokulturowe zespoły, zarządzał projektami, rozwijał produkty, współtworzył procesy wytwarzania oprogramowania, przeprowadzał transfer wiedzy, przejmował odpowiedzialność za produkty i systemy IT, a także tworzył od podstaw polski oddział międzynarodowej firmy informatyczno-consultingowej.
Od kilku lat realizuje się w roli wykładowcy i szkoleniowca. Promuje wśród menedżerów IT nowoczesne modele przywództwa, podejście servant leadership i upełnomocnienie zespołów. Podczas szkoleń kładzie nacisk na takie aspekty pracy menedżera jak budowanie zaufania, empatia i wrażliwość kulturowa, skuteczna komunikacja oraz tworzenie bezpieczeństwa psychologicznego w zespołach, co stanowi podstawę i klucz do zwiększenia efektywności oraz zaangażowania pracowników. Na równi z osiąganiem celów stawia sposób, w jaki cel zostaje osiągnięty.
Ukończył informatykę na Politechnice Poznańskiej, zdobył tytuł Executive MBA na Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów oraz ukończył szkołę trenerską Grupy SET.

dr inż. Sebastian Wilczewski

dr inż. Sebastian Wilczewski

W branży IT od ponad 20 lat. Posiada bogate doświadczenie w wielu obszarach związanych z szeroko pojętym IT.

Obecnie pracuje jako lider międzynarodowego zespołu analityków IT, liczącego około 50 osób, w firmie Nordea. Odpowiada za wdrażanie podejścia DevOps, standardów zarządzania wymaganiami oraz integrację ich w ramach całego cyklu SDLC (Systems Development Life Cycle). Współtworzył transformację Agile i wdrażanie podejścia SAFe w banku.
Wcześniej pracował jako Project Manager, Portfolio Manager, Konsultant, wdrożeniowiec, szkoleniowiec. Prowadził projekty, wdrożenia, usługi konsultacyjne i szkolenia w firmach z różnych branż, posiadających kilkadziesiąt tysięcy komputerów. Współtworzył Biuro Zarządzania Projektami odpowiedzialne za koordynację ponad 100 projektów, z budżetem ponad 130 mln PLN zarządzanych przez kilkudziesięciu Project Managerów.
Jest autorem kilkunastu książek. Niektóre z nich znajdowały się na liście bestselerów wydawnictwa. Stworzył własne kursy online z dziedziny zarządzania projektami oraz legalności oprogramowania.
Wykładowca akademicki z tytułem doktora. Promotor ponad 100 prac magisterskich inżynierskich i licencjackich. W salach szkoleniowych/wykładowych spędził kilka tysięcy godzin dzieląc się swoim doświadczeniem ze słuchaczami studiów MBA, studiów podyplomowych oraz studiów dziennych i zaocznych.
Jest kierownikiem dwóch studiów podyplomowych.
Był członkiem rad programowych oraz zespołu odpowiedzialnego za propozycję strategii Wydział Zarządzania i Ekonomii do roku 2030.
Uwielbia sportowe aktywności takie jak squash i jazda na rowerze. Fan fotografii. Przepada za podróżami zarówno w kraju jak i za granicą.

 

 

dr inż. Bartosz Woliński

dr inż. Bartosz Woliński

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego (doktor ekonomii – praca doktorska poświęcona była procesom transformacji ustrojowej w Chinach) i Szkoły Głównej Handlowej. Adiunkt w Katedrze Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, gdzie specjalizuje się w zarządzaniu organizacjami i projektami IT, cyfrowym łańcuchu dostaw i rozwoju koncepcji Industry 4.0 (szczególnie zastosowań ML/AI w zarządzaniu łańcuchem dostaw) oraz technologii IoT (w tym przemysłowych platform IoT).

Przez niemal 20 lat, jako project i program manager (w firmie Philips oraz międzynarodowych firmach konsultingowych), prowadził projekty informatyczne i doradcze na potrzeby głównie sektora przemysłowego m.in. w USA, Singapurze, Chinach, RPA i Wenezueli. Pracował w Siemensie, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie procesowe oraz współtworzył i zarządzał logistycznym Centrum Usług Wspólnych. Pełnił również funkcję prezesa zarządu i dyrektora zarządzającego GBS, a także dyrektora logistyki EMEA, odpowiedzialnego za rozwój struktur Centrum Usług Wspólnych składających się z centrum technologicznego (IT) i serwisów obsługujących europejskie łańcuchy dostaw chemicznej firmy PPG. Obecnie, jako dyrektor IT zarządza cyfryzacją i wsparciem technologicznym globalnego łańcucha dostaw w międzynarodowym koncernie FMCG – Imperial Brands.

mgr Barbara Zaleska

mgr Barbara Zaleska

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej oraz Wabaunsee Community College (USA).

Przez 8 lat pracowała na pomorskich uczelniach, zarządzając zespołami do wdrażania strategii zapewnienia jakości. Od 10 lat eksploruje branżę IT, dba o procesy związane z zapewnieniem jakości w cyklu wytwarzania oprogramowania. Wprowadza zróżnicowane rozwiązania dla projektów realizowanych w różnych metodologiach: SAFe, Agile, Waterfall i hybrydowych. Współpracuje ze zróżnicowanymi zespołami rozproszonymi, pomaga projektom w zdefiniowaniu problemów i odpowiednim dobraniu rozwiązań.
Prywatnie mama trzech córek, fanka mindfulness, w wolnych chwilach pracuje z gliną, tworząc unikatową ceramikę. Weekendowa biegaczka – w 2018 roku przebiegła Maraton Warszawski.

Studia są realizowane przez 2 semestry, średnio co drugi piątek (w godz. 16.30 – 20.00) i sobotę (w godz. 8.30 – 16.00). Zajęcia rozpoczynają się, gdy zbierze się odpowiednio liczna grupa uczestników. Zajęcia odbywają się w grupie ok. 20 – 25 osób, na terenie PG. Stosowane są aktywizujące metody kształcenia, np.: warsztaty, praca w grupach, case study, laboratoria z wykorzystaniem komputerów

Forma zajęć: wykłady, ćwiczenia, laboratorium

Forma zaliczenia: zadania, ćwiczenia, projekt

Warunki uczestnictwa:

 • dyplom ukończenia wyższej uczelni,
 • zdolności do analitycznego myślenia,
 • chęć podnoszenia kwalifikacji,
 • otwartość na nową wiedzę i wymianę doświadczeń.

Nabór: Jest realizowany przez cały rok (decyduje kolejność zgłoszeń). Zgłoszenie do pobrania znajduje się poniżej.

Cena: 2 990 PLN za semestr (istnieje możliwość wnoszenia opłaty w ratach). Studia trwają 2 semestry. Nie jest pobierana opłata wpisowa

Planowany termin rozpoczęcia: Październik 2024

Podstawa wydania świadectwa: praca zaliczeniowa oraz uzyskanie zaliczenia z wszystkich przedmiotów zgodnie z obowiązującym programem studiów.

Korzyści z ukończenia studiów:

 • kontakt z praktykami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w działach IT w firmach działających w różnych branżach
 • uzyskanie świadectwa (certyfikat) ukończenia studiów, wydanego przez Politechnikę Gdańską,
 • podniesienie swojej wartość na rynku pracy oraz otwarcie nowych dróg rozwoju jako elementów świadomego rozwoju swojej kariery zawodowej,
 • budowanie sieci kontaktów z innymi słuchaczami i utrzymanie pozytywnych relacji umożliwiających wymianę poglądów i wzajemne wsparcie w sferze zawodowej,
 • zrozumienie mechanizmów uporządkowanego, metodycznego podejścia do funkcjonowania działów IT.

Wymagane dokumenty:

 • zgłoszenie na studia podyplomowe,
 • oryginalny odpis dyplomu (który będzie do zwrotu po zakończeniu Studium),
 • umowa – dostępna do podpisu w systemie po zarejestrowaniu się wszystkich uczestników.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Aktualności aplikacyjne

 • Termin rozpoczęcia VI edycji: Październik 2024
 • Zapraszamy!

Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych

dr inż. Sebastian Wilczewski

tel. 501 81 81 58

e-mail: swilczew@zie.pg.gda.pl

Sekretariat

mgr inż. Joanna Gryczka

tel. 58 347 19 22

e-mail: joanna.gryczka@zie.pg.edu.pl

Referencje

Szczerze polecam!

Szczerze polecam studia podyplomowe na PG. Dużo ciekawych rozwiązań, casów z innych firm i przede wszystkim znajomości z ludźmi z różnych branż.

Paweł
Studia Menedżer Sprzedaży

Bogaty program studiów

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

Kopalnia wiedzy

Zajęcia były dla mnie kopalnią wiedzy, wspaniałym polem do wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania trwałych przyjaźni.

Elwira
Studia Menedżer HR

Bogaty program

Bogaty program studiów znalazł przełożenie w rzeczywistości. Ilość przekazanej wiedzy i jej sposób przekazania był bardzo dostępny i trafiający do każdego.

Elżbieta
Studia Rachunkowości i finansów

 

Dlaczego studia na PG?

bookmark star icon

Ponad 117 lat doświadczenia

Politechnika Gdańska od 1904 roku jest pionierem edukacji spełniającym najwyższe standardy.

income icon

Kierunki poszukiwane przez pracodawców

Kreujemy ofertę kształcenia w oparciu o trendy i potrzeby rynku pracy.

learn icon

Kadra naukowa z doświadczeniem biznesowym

Łączymy wszechstronną wiedzę akademicką z praktyką i doświadczeniem biznesowym.